Rekrutacja 2018/2019

 

 

 

Rekrutacja do Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1

Terminy rekrutacji>>

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Zawodowego >>

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 >>

 

Oferta Szkoły na rok szkolny 2018/2019

 

TECHNIKUM ZAWODOWE

technik budownictwa

technik ekonomista

technik handlowiec

technik elektronik

technik mechanik

Zapoznaj się z ofertą Technikum Zawodowego >>

 


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

sprzedawca

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Oddziały wielozawodowe w zawodach: elektromechanik, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, fryzjer, kucharz, wędliniarz, cukiernik, dekarz, blacharz samochodowy, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, murarz-tynkarz, elektryk, krawiec, monter sieci i instalacji sanitarnych.

Zapoznaj się z ofertą Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 >>

 

 

 

Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

(forma stacjonarna i zaoczna)

Terminy rekrutacji>>

Podanie o przyjęcie do na semestr pierwszy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych >>

Podanie o przyjęcie do na semestr trzeci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych >>

Zapoznaj się z ofertą I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych >>

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej z siedzibą w Lubartowie  przy ul. 1 Maja 82, tel: 81 855 22 14, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 855 22 14 lub adresem email (adres email): Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole.

4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Lublinie.

5. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Podpis  Administratora

Dyrektor

Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej

w Lubartowie

mgr Hanna Borzęcka