Rekrutacja 2019/2020

Email Drukuj PDF

Rekrutacja do klas pierwszych technikum i szkoły branżowej I stopnia

(po gimnazjum)

Oferta edukacyjna - technikum>>

Oferta edukacyjna - branżowa szkoła I stopnia>>

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej technikum>>

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia>>

Terminy rekrutacji>>

Kryteria przyjęcia do technikum i branżowej szkoły I stopnia>>

 

Rekrutacja do klas pierwszych technikum i szkoły branżowej I stopnia

(po szkole podstawowej)

Oferta edukacyjna - technikum>>

Oferta edukacyjna - branżowa szkoła I stopnia>>

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej technikum>>

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia>>

Terminy rekrutacji>>

Kryteria przyjęcia do technikum i branżowej szkoły I stopnia>>

 

Rekrutacja do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

Oferta edukacyjna>>

Terminy rekrutacji>>

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej z siedzibą w Lubartowie  przy ul. 1 Maja 82, tel: 81 855 22 14, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 855 22 14 lub adresem email (adres email): Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole.

4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Lublinie.

5. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Podpis  Administratora

Dyrektor

Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej

w Lubartowie

mgr Hanna Borzęcka